ENERJİ VERİMLİLK ETÜDÜ ADIMLARI

A-ETÜT TOPLANTISI
Üst düzey yöneticiler ve yönetimin belirlediği çalışanlarla eğitim ve bilgilendirme mahiyetinde toplantı yapılır. Bu toplantıda; enerji verimliliği genel tanıtımı ile dünyadaki ve Türkiye’deki örnek uygulamalar ele alınır.
Ön ve detaylı etüt hakkında bilgi paylaşımında bulunulur. Etüt planı yapılır.

B- ÖN ETÜT
İşletme sorumluları ile karşılıklı görüşmeler yapılır. İşletme raporları, proses akış şemaları ve ekipman listeleri incelenir. Sistem ve ekipmanların fiili ve teorik enerji tüketim değerleri kıyaslanır. Gerektiğinde noktasal ölçümler yapılır.
Ana iş kalemleri, bunlar için uygulanabilecek önlemler, yaklaşık yatırım maliyetleri, kazançlar ve geri dönüş süreleri belirlenir. Enerji yönetim profilinde gözlenen yetersizliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilir. Detaylı etüt kapsamına alınması gerekli görülen çalışmalar ve çalışma programı tespit edilir. Ön etüt çalışmaları için ön etüt raporu hazırlanır.

C- DETAYLI ETÜT
Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak kazanç potansiyelleri öngörülür. Ön etüt ve detaylı etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri(VAP) yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

D- RAPORLAMA
İlgili mevzuattaki formatlara uygun olarak etüt raporları hazırlanır. Raporda, iyileştirme fırsatları harcama gerektirmeyen ve/veya geri dönüşü kısa olandan başlayarak sıralanır.
Not: Saha çalışmaları ve ölçümlerde fabrika teknik elemanlarına tarafımızca nezaret edilip, yönlendirme yapılacaktır


ETÜT ÇALIŞMALARINDA İRDELENEN KONULAR

1. Proses irdeleme
2. Isı denklik çalışması
3. Debi denklik çalışması ve kaçak hava/gaz tespiti
4. Mekanik ve elektrik sistemlerinde termal kamera ölçümleri
5. Kompresör havası kaçak tespiti ve optimizasyonu
6. Yüksek verimli ekipmanların kullanımı
7. Verimli elektrik dağıtımı
8. Debi kontrolünün motor hız değişimi ile yapılabilirliğinin irdelenmesi
9. Elektrik kayıplarının irdelenmesi
10. Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması
11. Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde yüksek verimlilik
12. Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının termal kamera ölçümleriyle incelenmesi
13. Atık ısı geri kazanımı
14. Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması
15. Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi
16. Kesintisiz enerji arzı sağlayacak sistem ve ekipmanların seçimi
17. Sistem ve ekipmanların enerji verimliliği yüksek teknolojilerden seçilmesi
18. Isı kayıplarının minimum düzeyde olacak şekilde projelendirme uygulamanın  projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması
19. Yatırım aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temini
20. Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon potansiyellerinin irdelenmesi
21. Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambalar (LED vd.) ve aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması