ISO 50001:2018 EnYS Belgelendirme Danışmanlığı

a.  Mevcut dokümanların (El kitabı, prosedürler, prosesler, formlar, kayıtlar vd.)  irdelenmesi

b.  EnYS Kapsam ve Sınırlarının oluşturulması

c.  Enerji Politikasının oluşturulması

d.  Standardın tüm şartlarını dikkate alarak, standardın gerektirdiği tüm dokümanların (dokümante edilmiş bilgi) hazırlanmasına nezaret etme

e.  Mevcut ISO dokümanlarının, ISO 50001:2018 versiyonu dikkate alınarak modifikasyonu

f.   Riskler ve fırsatların belirlenmesi ve bunları adresleyen ilgili eylemlerin oluşturulması

g.  Enerji Planlama Prosesinin hazırlanması

h.  Geçmiş ve mevcut Enerji Kullanım ve Tüketimleri ile gelecekteki Enerji Kullanım ve Tüketimlerinin tahmini

i.   Enerji Tüketimini Etkileyen Değişkenlerin belirlenmesi (Regresyon Analizleri vd. istatistiksel analiz yöntemleri ile)

j.   Isıtma Dereceli Gün Sayısı(HDD), Soğutma Dereceli Gün Sayısı(HDD) vd. değişkenlerin irdelenmesi

k.  Önemli Enerji Kullanım Alanlarının belirlenmesi (istatistiksel analiz yöntemleri ile)

l.   Ölçüm Noktalarının Listelenmesi (Elektrik, doğalgaz vd. yakıt sayaçları, hammadde & ürün ve yakıt kantarları)

m.Elektrik, doğalgaz vd. yakıt ölçümleri ile enerji değişkenleri verilerinin Kalibrasyon ve Doğrulaması

n.  Yasal ve Diğer Şartların belirlenmesi ve Yasal ve Diğer Şartlara uyumluluğun metodolojisinin oluşturulması ve dokümantasyonu

o.  Önemli Enerji Kullanım Alanları için Enerji Değişkenleri, Enerji Performans Göstergeleri(EnPG)ve Enerji Referans Çizgilerinin (Energy Baseline) oluşturulması ve oluşturma yönteminin belirlenmesi

p.  Enerji Performansındaki İyileşmeyi Tespit ve Doğrulama Yönteminin belirlenmesi [Enerji Yoğunluk Endeksi Yöntemi(EII), Enerji Fark Yöntemi ve CUSUM Yöntemi kullanarak]

q.  Enerji Gözden Geçirmeyi Geliştirme Yöntem ve Kriterlerinin belirlenmesi

r.   Enerji Gözden Geçirme Amaçları ve Hedeflerinin belirlenmesi yöntemi 

s.   Enerji tüketimlerini ve enerji performansını etkileyen ilgili enerji değişkenlerini dikkate almak için “Normalizasyon” çalışması yapılması

t.   Enerji planlama çalışmaları (İstatistiksel yaklaşımla EnPG’ler, EnRÇ’leri, amaçlar, enerji hedefleri ve eylem planları, enerji performansı iyileştirme fırsatlarının finansal yöntemlerle önceliklendirilmesi)

u.  Yasal ve diğer şartların belirlenmesi

v.  Enerji odaklı eğitim matrisi hazırlanması

w.İstenirse iç tetkiklere ve YGG uygulamasına nezaret (opsiyonel)

x.  Belgelendirme aşamalarında (Aşama 1 ve Aşama 2) gerekli desteği verme

 

Not: Danışmanlık çalışmalarımızı, şirketinizin oluşturulacak Enerji Yönetim Ekibi ile birlikte sürdüreceğiz. Gerekli prosedür vd. dokümanların oluşturulmasının her aşamasında etkin olarak yönlendirmemizi yapacağız. Dokümanların yazılması işlemi kuruluşunuzun ilgililerince nezaretimiz altında yapılacaktır.

1.Aşama denetimlere hazırlık için ön denetim yapılacaktır.